1. Kinolentdə yazı, izahedici və ya danışıq mətni.

2. Titrləmə üçün işlədilən məhlulun qatılığı.

3. Toxuculuq sənayesində: ipək sapın və ya lifin qalınlığının çəki vahidləri ilə ifadə olunan xarakteristikası. Təbii ipək saplarda nömrə əvəzinə titr işlədilir. Titr